احمدآبادی های 30سال قبل 

واقعا فرهنگ غرب بر روی لباس ما اثر گذاشته است

لباس های 30 سال پیش با الان چقدر فرق دارد 

جوانان با کت های بلند

احمدآباد

احمدآباد

 پیر مردها  با شال روی سر و قبا

احمدآباد

این هم لباس بچه مدرسه ای

خیلی ساده

ولی الان چی

احمدآباد


احمدآبادی ها

احمدآباد

احمدآباد

احمدآباداحمدآباد, احمداباد اردکان, شهر احمدآباد