روضه خوانی احمدآباد

میراث ماندگار احمدآباد

این روضه خوانی دارای وقفیات می باشد که از پول وقفیات آن برای خواندن روضه در آن استفاده می شود 

این روضه خوانی در کنار کوچه مسجد جامع قرار دارد

روضه خوانی احمدآباد

روضه خوانی احمدآبادمتاسفانه سقف این رو به خراب شدن است  مسئولین  یه چاره ای بیاندیشند تا این میراث گرانبها ی احمدآباد همچنان پابرجا بماند روضه خوانی احمدآباد

روضه خوانی احمدآباد

روضه خوانی احمدآباد


روضه خوانی احمدآباد

روضه خوانی احمدآباد

احمدآباد

روضه خوانی احمدآباد

روضه خوانی احمدآباد

روضه خوانی احمدآبادروضه خوانی احمدآباد, شهر عالم پرور احمدآباد, احمدآباد اردکان