مراسم پخت آش حسین (ع) در حسینیه بزرگ وسطی احمدآباد

شب سیزدهم محرم 

ماه محرم 1393

مراسم پخت آش حسین

مراسم پخت آش حسین


مراسم پخت آش حسین 

مراسم پخت آش حسین

مراسم پخت آش حسین


مراسم پخت آش حسین

مراسم پخت آش حسینآش حسین (ع) احمدآباد, احمدآباد, ماه محرم احمدآباد, ماه محرم