اولین اعتکاف احمدآباد

اولین اعتکاف احمدآباد

این عکس اولین اعتکاف دراحمدآباد در سال ۱۳۷۶ شمسی در  مسجد جامع برگزار شد 

چقدرجوانها با شور و اشتیاق شرکت می کردند  ولی الان چی ؟

کجا هستند جوانها در اعتکاف ؟ 

علت چیست ؟ اولین اعتکاف احمدآباد, اعتکاف احمدآباد, شهر عالم پرور احمدآباد, مسجد جامع احمدآباد