برنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

استخر شنا دیروز پنجشنبه تعداد 55 نفر از نوجوانان احمدآباد  در برنامه استخر شنای شرکت نمودند 

برنامه استخر هر ماه پایگاه شهدای گمنام برای نوجوانانی که در طرح صالحین پایگاه شرکت نمایند برگزار می کند

برنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد


برنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

برنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

برنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

برنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآبادبرنامه های تفریحی اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد, شهر احمدآباد, احمدآباد, اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد