تغییرات خوشبختی ها

بیشتر برنامه میریزیم اما کمتر به انجام میرسانیم... 

ما امروز خانه های بزرگتر داریم اما خانواده هایی کوچکتر،راحتی بیشتر اما زمان کمتر... 

بیشتر خرج میکنیم اما کمتر داریم...

بیشتر میخریم اما کمتر لذت میبریم از چیز هایی که داریم...

 

امروزه توانسته ایم به فضا سفر کنیم اما برای دیدن نزدیکان و یا همسایگان خود حاضر نیستیم چند قدمی برداریم...

 

امروزه مردان بلند قامت و قوی هیکل را داریم اما شخصیت هایی پست تر را شاهد هستیم... 

فرصت های بیشتری را داریم اما تفریح هایی کمتر....

 تنوع غذایی بیشتر ولی تغذیه ها و غذا هایی ناسالم تر...

و.....

آری این بود تغییرات حاصله از گذشت زمان... انگار  هر چقدر که پیش میرویم تغییراتی ناخوشایند  در زندگی هایمان حاصل میشود و امروز باید بدانیم  که زندگی میتواند لذت بخش باشد ...

این خودمان هستیم که میتوانیم تغییراتی را ایجاد کنیم تا شاید بتوانیم خوشبختر باشیم و گاهی با تغییراتی از خوشبختیمان بکاهیم...

/ 0 نظر / 40 بازدید