فصل براشت گندم و جو در احمدآباد

فصل براشت گندم و جو در احمدآباد

کاشت و برداشت گندم از امور پر زحمت کشاورزی است. نسل ما که در دوران حیاتش سرعت تحولات چشمگیرتر از همه ی سده ها بوده روشهای مختلف در جمع آوری گندم را تجربه کرده است ولی هنوز روش سنتی در کاشت و برداشت گندم پا برجاست

احمدآباد شهری با مردم زحمت کش

 

مردم احمدآباد نیز از اوایل اردیبهشت شروع به برداشت گندم و جو به صورت سنتی می کنند بعد از چیدن گندم آن را به صورت بافه بر روی زمین می گزارند و بعد  بافه های را در یک جا صاف جمع آوری می کنند و خرمن گندم درست می کنند و خرمن گندم و جو متفاوت از هم است

احمدآبادی ها خدا قوت  

/ 0 نظر / 26 بازدید